KUL PÅ SVENSKA -hanke

Oulun yliopiston pohjoismaisen filologian oppiaine tekee tutkimusyhteistyötä Lasten Estradin (Barnens Estrad r.f.) kanssa. Projektissa on tutkittu, miten lapsille tarkoitettujen musiikki- ja draamaesitysten avulla voidaan välittää ja opettaa ruotsin kieltä ja (suomen)ruotsalaista kulttuuria osallistuvan oppimisen eri keinoin. Kohderyhmänä ovat ala- ja yläkoulun suomenkieliset oppilaat eri puolilta Suomea. Esityksiin osallistuneiden oppilaiden ja opettajien käsityksiä ja kokemuksia näkemästään ja kuulemastaan kerätään ja on jo kerätty kyselylomakkeilla. Tähän mennessä kerättyä aineistoa on hyödynnetty seuraavasti:

 • Kandidaatintutkielmassa aiheesta kielen ja kulttuurin välittyminen 0–6-luokalaisille musiikin ja laulun avulla.
 • Seminaarityössä, jossa on kartoitettu aikaisempia tutkimustuloksia musikaalisen lahjakkuuden ja toisen ja vieraan kielen oppimisen välisistä suhteista.
 • Tekeillä olevassa pro gradu -tutkielmassa oppilaan musiikkiharrastuksen ja hänen toisen kielen oppimisen yhteyksistä.
 • Kartoitustyössä, jossa selvitetään, miten oppilaille tarkoitetut musiikkiesitykset Apan Anders sjunger på två språk ja Musik på två språk innostavat kuulijoita kiinnostumaan esitysten sanomasta, joka käsittelee ruotsin kielitä ja kulttuuria.
 • Tekeillä olevassa kandidaatintutkielmassa aiheesta draaman käyttö ruotsinopetuksen apuvälineenä.
 • Tekeillä olevassa väitöstutkimuksessa aiheesta varhaiskasvattajiksi ja luokanopettajaksi opiskelevien opettajaidentiteetin kehittyminen tulevia ruotsin kielen opetustehtäviä varten. Lapsen kielenomaksuminen ja hänen kieli-identiteettinsä kehittäminen ovat myös väitöstutkimuksen näkökohtia, joihin käytetään osaa Kul på svenska -hankkeen yhteydessä tuotetusta kyselytutkimusaineistosta.

Lisätietoja:

Paula Rossi, humanistisen tiedekunnan dekaani, pohjoismaisen filologian professori
paula.rossi (at) oulu.fi
puh. +358 294 483 403 / (+358 40 5141441)
www.oulu.fi/svenska

 

 

Projektet KUL PÅ SVENSKA

Läroämnet nordisk filologi vid Uleåborgs universitet samarbetar med Barnens Estrad r.f. i syfte att utforska barnens inlärning av svenska och (finlands)svensk kultur med hjälp av musik och drama. Barnens Estrad producerar musik- och dramaföreställningar för elever i olika årskurser från förskolan till högstadiet.  Studerande vid nordisk filologi vid Uleåborgs universitet har undersökt hur föreställningarna tas emot av elever och lärare genom att samla in material i form av enkätsvar, som utnyttjas i läroämnets forskningsarbete. Som exempel på forskningsarbetet kring temat musik och drama som hjälpmedel i svenskundervisning kan nämnas

 • Kandidatavhandling om hur inlärning av språk och kultur förmedlas till 0–6-klassare med hjälp av musik och sång.
 • Seminarieuppsats om kartläggning av tidigare forskning som handlar om eller tangerar relationen mellan musikalisk begåvning och inlärning av andra språk.
 • Avhandling pro gradu (under arbete) om sambandet mellan elevens musikintresse och hans/hennes inlärning av andraspråk.
 • Kartläggning av hur föreställningarna Apan Anders sjunger på två språk och Musik på två språk inspirerar åhörarna att bli intresserade av svenska språket och svensk kultur.
 • Kandidatavhandling (under arbete) om användning av drama i svenskundervisning.
 • Doktorsavhandling (under arbete) rör svenskläraridentitetens utveckling hos förskollärar- och klasslärarstuderande. Barnets språktillägnande och utveckling av språkidentiteten utgör en aspekt i arbetet där en del av forskningsmaterialet består av enkätundersökningar med anknytning till Kul på svenska-projektet.

Mer information:

Paula Rossi, humanistiska fakultetens dekan, professor i nordisk filologi
paula.rossi (at) oulu.fi
tel. +358 294 483 403 / (+358 40 5141441)
www.oulu.fi/svenska